U gebruikt een sterk verouderde browser. Hierdoor kan het zijn dat de layout van onze website minder goed wordt weergegeven. Voor een betere gebruikservaring én een betere beveiliging raden wij u aan uw browser te updaten naar een nieuwere versie.

Algemene Voorwaarden

Laatste update: 28-09-2020

De contactgegevens van Huysman Bouw nv zijn als volgt:

  • Maatschappelijke zetel: Stationsstraat 83, 9900 Eeklo
  • Telefoonnummer: +32 (0)9 376 14 15
  • E-mailadres: info@huysmanbouw.be
  • Ondernemingsnummer: BTW BE 0446 279 182 - RPR Gent, afdeling Gent
  • Geregistreerd aannemer: 446.279.182/06/11/13
  • Controle instantie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel, vastgoedmakelaar-bemiddelaar, Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
  • BIV: 202633
  • BA & borgstelling: 7A42891
  • Lid Van Confederatie Van Immobiliënberoepen: Lid CIB OVL

De hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Huysman Bouw nv met de domeinnaam www.huysmanbouw.be, en www.immohuysman.be hierna genaamd 'de websites'. Deze websites werden ontwikkeld in naam van en worden beheerd door Huysman Bouw nv. Door de toegang tot en het gebruik van de websites, aanvaardt de bezoeker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Door het gebruik van deze websites wordt er geen enkele juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.

Voor zover één bepaling van de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Huysman Bouw behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Aansprakelijkheid

Deze websites zijn bestemd om algemene en indicatieve informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Huysman Bouw nv en Immo Huysman. Geenzins maakt de informatie een juridisch of fiscaal advies uit. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze websites is volledig op eigen risico.

Huysman Bouw nv tracht het nodige te doen voor het opnemen van actuele, correcte en nauwkeurige informatie op haar websites. Desondanks kunnen er zich mogelijks onjuistheden bevinden in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de gebruiker onjuistheden zou opmerken, kan hiertoe contact worden opgenomen met de webbeheerder (marketing@huysmanbouw.be).

Huysman Bouw nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de websites, door virussen, computermisdrijven, hacking en dit zelfs indien Huysman Bouw nv gewaarschuwd werd voor deze schade. Huysman Bouw nv is niet verantwoordelijk ten aanzien van bestaande klanten, gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, schrijven en interpreteren van informatie op haar website. Huysman Bouw nv kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het contactsysteem.

Huysman Bouw is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar website.

Intellectuele rechten

De websites en de inhoud ervan, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de product- of bedrijfsnamen, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze websites, worden beschermd door de intellectuele rechten van Huysman Bouw, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze websites, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars.

De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Huysman Bouw nv.

Hyperlinks

De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.huysmanbouw.be en www.immohuysman.be en in het bijzonder de ruimten van derden waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hyperlinks op deze Websites, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze websites door Huysman Bouw nv. Huysman Bouw nv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud.

Huysman Bouw nv wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

Toepasselijk recht en bevoegdheden

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de websites zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het arrondissement Gent uitsluitend bevoegd zijn. Huysman Bouw nv kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Huysman Bouw nv behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn websites geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Huysman Bouw nv draagt zorg voor de privacy van elke gebruiker van haar websites.

De meeste informatie is op de websites beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. In sommige gevallen is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van informatieverstrekking. Door uw persoonsgegevens aan Huysman Bouw nv te verstrekken geeft u Huysman Bouw nv uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden.

Huysman Bouw nv verzamelt de persoonsgegevens aangaande de gebruikers, op basis van de gegevens die zij haar op de websites dan wel door het invullen van een contactformulier of via een e-mailbericht hebben meegedeeld. Huysman Bouw nv verbindt zich ertoe deze gegevens niet te verspreiden aan derden, tenzij de wet ons hiertoe verplicht of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken. Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door de interne diensten van Huysman Bouw nv worden gebruikt met het oog op het versterken of verpersoonlijken van de communicatie, met name via brieven / informatieve e-mails en om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening en om u gevraagde informatie te bezorgen, indien u hiervoor hebt geopteerd. Huysman Bouw nv gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden.

Huysman Bouw nv verkoopt aldus niet, commercialiseert niet, en verhuurt de inlichtingen aangaande haar klanten, de aanbrengers en de leads niet aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt Huysman Bouw nv zich ertoe vooraf de betrokken gebruikers te verwittigen ten einde deze toe te laten zijn of haar bezwaarrecht uit te oefenen. Huysman Bouw nv kan tevens geconsolideerde statistieken leveren aan vertrouwensderden, betreffende haar klanten, aanbrenger en leads, maar deze statistieken mogen geen enkele persoonsgegevens bevatten. Huidig artikel kan echter de overgang of de overdracht van activiteiten aan derden beletten.

Overeenkomstig de Europese en nationale regelgeving die van toepassing is op de algemene voorwaarden, kan de gebruiker zijn of haar toegangsrecht tot het bestand en zijn of haar verbeteringsrecht van de hem of haar aangaande inlichtingen uitoefenen door middel van contactname met Huysman Bouw nv. Hij/zij kan het recht van verwijdering uitoefenen door een schrijven te richten naar het volgend adres: info@huysmanbouw.be of Huysman Bouw nv, Stationstraat 83 – 9900 Eeklo (door adres, e-mail, naam, voornaam, postadres aan te geven en te bevestigen dat hij/zij verwijdering wenst uit de gegevensbestanden). Huysman Bouw nv kan steeds telefonisch worden bereikt op het nummer +32 (0)9 376 14 15.

Huysman Bouw nv verzamelt de volgende gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het gebruikte besturingsprogramma of de domeinnaam van de website langs dewelke de gebruiker heeft doorgeklikt. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand, gestockeerd op de harde schijf van de micro-computer van de gebruiker. Cookies worden onder meer gebruikt om de dienst aangeboden aan de gebruiker te verpersoonlijken. De aanbrenger, lead of klant heeft de mogelijkheid cookies te weigeren door zijn internetbrowser in te stellen.

Huysman Bouw nv gebruikt de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. De nodige veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die werd ontvangen via de website.

Interesse of een vraag?